nl NLNederlands

Algemene Voorwaarden

De volgende labels zijn onderdeel van MANS Events B.V., nader te noemen MANS Events

– Evenementenverhuur Nederland (evenementenverhuurnederland.nl)
– MANS Urban Exposure (mansurbanexposure.nl)
– Workshoppen.nl (workshoppen.nl)
– Phoodies (phoodies.nl)
– Fields of Joy (fieldsofjoy.nl)
– Knalnaval Oldenzaal

 • MANS Events B.V. doet aanbiedingen middels uitgewerkte offertes of beknopte voorstellen per mail, beide nader te noemen ‘offerte’.
 • Op al onze aanbiedingen, leveringen en overeenkomsten zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassing en vormen hiermede een geheel, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • Mochten de algemene voorwaarden van onze leveranciers ‘strikter’ zijn dan de algemene voorwaarden van MANS Events B.V., dan gelden de algemene voorwaarden van onze leveranciers. U kunt de algemene voorwaarden van onze leveranciers te allen tijde bij ons opvragen.
Offerte
 • Alle prijzen in aanbiedingen, offertes en facturen zijn exclusief BTW. Prijzen zijn alleen inclusief BTW indien dit specifiek staat aangegeven.
 • Al onze aanbiedingen en prijsopgaven (in welke vorm dan ook) vervallen, indien deze niet binnen 1 maand na verzending respectievelijk afgifte schriftelijk voor akkoord bevestigd in ons bezit zijn.
 • Wij zijn gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren dan wel te aanvaarden op voorwaarde, dat door de wederpartij zekerheden worden gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
 • Een overeenkomst met ons komt pas tot stand, nadat wij de opdracht schriftelijk (of per mail) hebben aanvaard. Eventuele wijzigingen en/of nadere aanvullende afspraken zijn pas bindend voor ons, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 • In uw offerte zijn de uren van onze eventbegeleiders inbegrepen. Bij extra wachturen n.a.v. het uitlopen van een evenement, waar MANS Events niet verantwoordelijk voor is, wordt er €40,- per begeleider per uur in rekening gebracht.
Aantal deelnemers:
 • De prijs van de offerte is gebaseerd op het verwachte aantal deelnemers, waaraan altijd een minimum aantal deelnemers is gekoppeld. Dit is, nadat de offerte akkoord is gegeven, het aantal dat we minimaal in rekening brengen. Heeft u een lager aantal deelnemers dan kunt u het ‘teveel’ aan deelnemers wel annuleren volgens onze annuleringsvoorwaarden verderop in deze algemene voorwaarden. Staat het minimaal aantal deelnemers niet expliciet genoemd in de offerte dan is het genoemde aantal deelnemers in de offerte, ook gelijk het minimum aantal deelnemers van de offerte.
 • Na akkoord van de offerte gaan we, bij geen tegenbericht, uit van het verwacht aantal deelnemers.
 • U kunt tot 2 weken voor de projectdatum het aantal deelnemers wijzigen, mits boven het minimaal aantal deelnemers. Dit aantal wordt dan in rekening gebracht. Mocht op de projectdatum het aantal hoger blijken te zijn dan brengen we deze hogere aantallen achteraf in rekening.
Betaling:
 • Tenzij anders overeengekomen dient het volgende percentage van de omzet als aanbetaling op de rekening van MANS Events B.V. te staan:
  – 25% van het totaalbedrag bij het bevestigen van de opdracht
  – 50% van het totaalbedrag 60 dagen voor de projectdatum
  – 25% van het totaalbedrag (+ eventuele nacalculatie) binnen 14 dagen na projectdatum.
 • Eventuele artiesten dienen bij boeking 100% te worden voldaan.
 • We sturen u hiervoor één aanbetalingsfactuur, die u zelf qua betaling kan splitsen. Na projectdatum sturen we één totaalfactuur.
 • Bij evenementen die geboekt zijn voor een bedrag tot € 1.000,-, sturen wij de eindfactuur. Deze dient 100% bij opdracht te worden voldaan. Na ontvangst betaling is uw evenement definitief geboekt.
 • Indien betaling van de factuur niet binnen de in het vorige artikel genoemde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% procent per maand verschuldigd over openstaand bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 procent van het –met inbegrip van voormelde rente – door de wederpartij verschuldigde bedrag.
Annulering:

In geval de wederpartij de overeenkomst wenst te annuleren (of gedeeltelijk te annuleren) zijn wij gerechtigd gemaakte of te maken kosten in rekening te brengen en daarnaast een percentage over het factuur-/offertebedrag als annuleringskosten. Het percentage aan annuleringskosten wordt op de volgende manier berekend:

– 25% van het totaalbedrag na het bevestigen van de opdracht
– 50% van het totaalbedrag tussen de 90 en 61 dagen voor de projectdatum
– 75% van het totaalbedrag tussen de 60 en 31 dagen voor de projectdatum
– 90% van het totaalbedrag tussen de 30 en 15 dagen voor de projectdatum
– 100% van het totaalbedrag bij 14 dagen of minder voor de projectdatum

Reclamatie:

Eventuele reclamaties, van welke aard ook, dienen door de wederpartij zo spoedig mogelijk na beëindiging van het evenement bij ons te worden ingediend. Het indienen van reclamatie ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichting ten opzichte van ons.

Aansprakelijkheid:
 • Meedoen aan een evenement in welke vorm dan ook, geschiedt altijd op eigen risico. MANS Events B.V. is nooit aansprakelijk voor, tijdens een evenement opgelopen, lichamelijk letsel.
 • Een ieder die meedoet aan een evenement of zich al dan niet met toestemming van ons binnen het evenemententraject bevindt, wordt geacht kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.
 • MANS Events B.V. is eveneens niet aansprakelijk ingeval van verlies , diefstal of beschadiging van geldstukken, goed, juwelen, sieraden, kunstvoorwerpen, waardedocumenten of andere zaken van waarde. Het eventueel in bewaring nemen van vorenbedoelde zaken van waarde geschiedt uitsluitend voor risico van de deelnemer.
 • De wederpartij is verplicht de schade te vergoeden die hij of zijn bagage aan MANS Events B.V berokkent.
 • Voor zover een evenementendeelnemer niet de contractuele wederpartij is van MANS Events B.V. is de contractuele wederpartij gehouden de schade te vergoeden. MANS Events B.V lijdt, doordat de evenementendeelnemer op grond van deze voorwaarden en de wet op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.
Veiligheid:
 • Indien door omstandigheden het evenement betreffend uitsluitend in het belang van de veiligheid heeft MANS Events B.V. te allen tijde het recht, wijzigingen in het evenementenprogramma aan te brengen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • Toegang tot, dan wel deelname aan het evenement kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk wordt geacht in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder e.d.de evenementendeelnemer dient de van overheidswege en MANS Events B.V gestelde voorschriften, met name doch niet uitsluitend welke die in belang van de veiligheid en orde zijn gegeven, strikt op te volgen. Hij/zij zal zich voorts in het algemeen onthouden van zodanige gedragingen waardoor hij zichzelf en/of andere evenementendeelnemers in een gevaarsituatie brengt.
 • Indien de evenementendeelnemer het bepaalde in het vorige artikel opzettelijk overtreedt is MANS Events B.V gerechtigd in het belang van de orde en veiligheid de overtreder(s) het verdere deelnemen te ontzeggen en te verwijderen van het evenement.
 • De uit deze condities voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid en de aan deze toegekende rechten gelden eveneens voor en komen toe aan zijn ondergeschikten en allen die in het bedrijf werkzaam zijn.
Aanvullende voorwaarden voor Drone workshop/vliegen:

Afspraken over neerslag of teveel wind:

 • U mag tot 3 werkdagen voorafgaande aan het evenement ervoor kiezen het te verplaatsen naar een andere datum, mits binnen 2 maanden na de oorspronkelijke datum. De eerste keer verplaatsen is gratis, de tweede keer kost 25% van de prijs van de workshop aan verplaatskosten (o.b.v. het minimum aantal deelnemers).
 • Tot 3 werkdagen voorafgaande aan het evenement kunt u ervoor kiezen om het te cancelen, maar dan betaalt u 65% annuleringskosten (o.b.v. het minimum aantal deelnemers). Dit komt dus i.p.v. de normale annuleringskosten, maar geldt alleen voor dit product.
 • Kiest u ervoor om het door te laten gaan, dan kunt u alleen cancelen voor 100% annuleringskosten of u kunt kiezen voor onderstaande:
 • We kunnen eventueel een ander eigen product meenemen, mits de begeleiding en de locatie het toelaten.
 • Binnen vliegen met de drones, mits de locatie dat toelaat.
 • Iets later beginnen of een pauze nemen voor een bui, mits de planning het toelaat.
Nederlands recht:

Op al deze artikelen en de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

MANS Events showreel 2022
Offerte aanvragen

Ik wil graag een offerte ontvangen.

Belafspraak maken

Ik wil graag meer informatie ontvangen.